Burs Uygulamaları

Öğrenci, aşağıdaki koşullardan herhangi bir tanesinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybedecektir. Bu koşullar şunlardır:

Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar

 • Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,
 • Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
 • Öğrencinin yılsonu akademik başarı ortalamasının 90’nın altında olması
 • Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 60 ve altında not bulunması,
 • Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması,
 • Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,
 • Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,

Öğrencinin Bursunun Kesileceği ve Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri Alınacağı Durumlar

a. Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,
b.  Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
c.  Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,
d.  Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması,

Yukarıdaki maddelerde belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin bursunun sona ermesi durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.

Bursun Yönetim Kurulu Kararı ile Devamı

Yukarıda yer alan koşullardan bağımsız olarak Öğrencinin Dönem başarı ortalamasının “İyi” derecenin altına düştüğü durumda keyfiyet, Yönetim Kurulu’nun takdirine sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin bir kereye mahsus olmak üzere bursunun uzatılmasına karar verilebilir.

Veli veya Vasinin Yükümlülükleri

      Veli veya vasi öğrencinin,

 • Servis durağına kadar gelmesi ve duraktan evine ulaşmasını sağlamayı,
 • Okula devamı ve okula gitmemesi durumunda bilgi vermeyi,
 • Okulların kapandığı günden öğretime açılacağı güne kadar öğrencinin, veli veya vasi olarak sorumluluğunda bulunduğunu,
 • Öğrencinin kronik ve sürekli kontrol, bakım isteyen herhangi bir öz bakım ihtiyacını engelleyecek düzeyde bir sağlık sorununun olmadığını,
 • Öğrencinin bir TED Koleji öğrencisi olarak yetişip başarılı bir birey olarak topluma kazandırılmasında bir veli veya vasi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getireceğini,

      kabul ve taahhüt eder.

TEB Bursu
Almak İçin
Şimdi Başvur